Kontakt

Hodinovy Hotel Ostrava Ostrava 775 45 45 45 hodinovy-hotel-ostrava@email.cz